eed64ff6c73ea8f1708b1395408a50b17fb8a303
[muen/linux.git] / sound / soc / amd / Makefile
1 snd-soc-acp-pcm-objs    := acp-pcm-dma.o
2 snd-soc-acp-rt5645-mach-objs := acp-rt5645.o
3
4 obj-$(CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP) += snd-soc-acp-pcm.o
5 obj-$(CONFIG_SND_SOC_AMD_CZ_RT5645_MACH) += snd-soc-acp-rt5645-mach.o