spi: pxa2xx: avoid redundant gpio_to_desc(desc_to_gpio()) round-trip